John Wallis, 1616-1703: zur Ideengeschichte der Mathematik im 17.Janrhundert

Bibliographic Information

Publication form
Article Title
John Wallis, 1616-1703: zur Ideengeschichte der Mathematik im 17.Janrhundert
Publisher
Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik. Abt. B: Studien. 1.
Year(s) of Publication
1930
Subject Category